Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Daarom heeft het kabinet voor de periode 2014-2018 het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) ingesteld. In 2018 is besloten het RIF ook voor de periode 2018-2022 te continueren. Op deze pagina vindt u alle informatie hierover.

 

Met dit 'Regionaal investeringsfonds mbo' (RIF) stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2017, in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage dient aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid). Bekijk hier de Kamerbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de verdere uitwerking van de voorwaarden voor het Regionaal investeringsfonds mbo. Op 23 april 2014 heeft de minister van OCW de subsidieregeling bekend gemaakt en op 30 november 2015 zijn een aantal onderdelen in de regeling herzien. Voor 2018 is opnieuw €25 miljoen beschikbaar gesteld om het regionaal investeringsfonds met een jaar te verlengen, omdat de resultaten boven verwachting zijn. Lees het nieuwsbericht.

UPDATE:
RIF verlengd voor de periode 2018-2022.
Klik hier voor het persbericht en hier voor de kamerbrief


Op deze pagina vindt u achtereenvolgend informatie over de volgende onderdelen:

 

  • De procedure: registeren en indienen, monitoring en verantwoording
  • Ondersteuning: waar kunt u ondersteuning krijgen bij het schrijven van de aanvraag en bij de implementatie van de PPS?
  • Verduurzaming: na vier jaar is de financiering afgelopen maar gaat uw PPS door. Hoe zorgt u hiervoor?

 

Procedure

Stappenplan: Registreren en dienen
Stap 1: Als u van plan bent een aanvraag in te dienen, dan kunt u hier het plan (voor)registreren. Registratie is nodig om ondersteuning vanuit DUO en Platform Bèta Techniek (PBT) te ontvangen.

Stap 2: Ontwikkelen van uw plan van aanpak samen met uw partners. De formele eisen kunt u hier vinden, voorbeelden van eerdere aanvragen én handvatten bij het schrijven van het plan hier

Stap 3: Optioneel. Bij aanvang, halverwege of bij het einde van de planvorming kunt u ondersteuning krijgen door PBT. Zij brainstormen mee, lezen mee met uw plan, koppelen u aan andere PPSen waar u van kunt leren en brengen u in verbinding met mogelijke partners. Neem hiervoor contact op met Sander van der Ham (s.vanderham@pbt-netwerk.nl) of Margriet Lautenschutz (m.lautenschutz@pbt-netwerk.nl), de ondersteuning is in principe bij uw PPS op locatie. 

Stap 4: Optioneel. Stuur uw plan enkele weken voor indiening op naar DUS-i voor een voorschouw. Hiermee wordt gecontroleerd of u voldoet aan alle formele eisen en scheelt een hoop gedoe achteraf. Dit kan via ocwsubsidies@minvws.nl en gebeurt per e-mail.

Stap 5: Lever uw plan in via de website van DUS-i. De inleverdata zijn: 31 januari 2018 of 30 juni 2018.


Monitoring en verantwoording 

Na toekenning ontvangt u uitgebreid informatie hierover. De monitoring en verantwoording bestaat uit de volgende onderdelen.

Stap 1: U vult elk jaar een monitorrapportage in, bij voorkeur volgens het vastgestelde format (website van DUS-i). Via PBT (Sander van der Ham (s.vanderham@pbt-netwerk.nl) of Margriet Lautenschutz (m.lautenschutz@pbt-netwerk.nl) kunt u diverse rapportages opvragen zodat u kunt leren van anderen, en denken we natuurlijk mee over de beste manier om de voortgang bij te houden via bijvoorbeeld bijeenkomsten.

Stap 2: U ontvangt van DUS-i jaarlijks een brief of u voldoet aan de voorwaarden inclusief aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling.

 

Ondersteuning

Publiek-private samenwerking levert enorm veel op, maar is - zeker in de startfase - niet eenvoudig om op te zetten. Daarom heeft het ministerie van OCW gevraagd aan PBT een leerprogramma op te zetten om deze startfase te vereenvoudigen. Ondersteuning is altijd op maat, en kan onder meer bestaan uit:

  • een brainstormsessie over de contouren van uw plannen en doelen;
  • het faciliteren van bussiness model sessies met uw partners;
  • een SWOT-analyse halverwege de ontwikkelperiode om te kijken hoe u ervoor staat;
  • uw in contact brengen met topsectoren, regionale en landelijke overheden, branches, enzovoorts;
  • Diverse bijeenkomsten gericht op 'starters', waarbij u samen met collega's ervaringen uitwisselt.
Neem contact op met Sander van der Ham (s.vanderham@pbt-netwerk.nl) of Margriet Lautenschutz (m.lautenschutz@pbt-netwerk.nl) voor de mogelijkheden. Via de agenda kunt u diverse algemene bijeenkomsten zien. Hier vindt u een voorbeeld van een SWOT analyse, en hier kunt een voorbeeld van een peer review.
 

Verduurzaming

Het netwerk Katapult bestaat uit >150 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Samen wordt gewerkt aan toekomstbestendig beroepsonderwijs en het innoveren van de beroepspraktijk.  Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6000 bedrijven en 4.000 docenten in de beweging. Binnen Katapult laten we de resultaten zien, delen we kennis, laten zien hoe het ook kan, leren we van elkaar en ontwikkelen we nieuwe goede voorbeelden. Zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en we onszelf steeds verbeteren. 
 
Via dit netwerk kunt u (gedurende én na de subsidieperiode) een schat aan informatie en ervaringen halen. Het netwerk is niet alleen gericht op projectleiders van PPS, maar juist óók op werkgevers en docenten. De ondersteuning van PBT en Katapult wordt bewust via dezelfde communicatiekanalen gerealiseerd, zodat de overgang van de ondersteuning door PBT naar Katapult vloeiend verloopt. Klik op onderstaand logo voor meer info: